В за­ви­си­мост от бли­зост­та на дър­ве­та по-ра­но или по-къс­но улу­ци­те се за­пъл­ват с опа­да­ли лис­та. Дъж­дов­на­та во­да за­поч­ва да под­лиз­ва, а при си­лен дъжд нап­ра­во да пре­ли­ва през улу­ка. В ре­зул­тат на то­ва ма­зил­ка­та се мок­ри, мок­рят се и...

Please reload

Предпазни мрежи за улуци

March 26, 2018

1/10
Please reload

Like Page

Поискайте визитна картичка

Потърсете ни и през мобилния

Строителни ремонти  professional

© 1884 by The Building Company. Всички права запазени.