Търсене
  • Направи сам

Предпазни мрежи за улуци


В за­ви­си­мост от бли­зост­та на дър­ве­та по-ра­но или по-къс­но улу­ци­те се за­пъл­ват с опа­да­ли лис­та. Дъж­дов­на­та во­да за­поч­ва да под­лиз­ва, а при си­лен дъжд нап­ра­во да пре­ли­ва през улу­ка. В ре­зул­тат на то­ва ма­зил­ка­та се мок­ри, мок­рят се и ина­че за­щи­те­ни от стре­ха­та час­ти на сгра­да­та.

То­ва на­ла­га от вре­ме на вре­ме улу­ци­те да се по­чис­т­ват, ко­е­то не ви­на­ги е лес­на, а чес­то пъ­ти си е нап­ра­во и опас­на ра­бо­та. Проб­ле­мът ста­ва още по-осезаем, ко­га­то над пок­ри­ва има над­ве­се­ни кло­ни и есен­но вре­ме лис­т­на­та ма­са па­да нап­ра­во вър­ху ке­ре­ми­ди­те.

Тук по­каз­ва­ме ед­но еле­ган­т­но и ефи­кас­но ре­ше­ние – в улу­ка се пос­та­вя на­ви­та на ру­ло по­ли­ес­тер­на мре­жа. По­ка­за­на­та на сним­ка­та е спе­ци­ал­но из­пъл­не­ние във вид на тръ­ба с ди­а­ме­тър 100-125 и 150-180 mm за раз­лич­но го­ле­ми улу­ци.

Тя се пос­та­ви в улу­ка така, че сво­бод­на­та ѝ по­вър­х­ност да ос­та­не из­пък­на­ла. Мре­жа­та е дос­та­тъч­но елас­тич­на и се са­мо­за­дър­жа в улу­ка. На мес­та­та на свър­з­ва­не на улу­ка с во­дос­точ­на­та тръ­ба в мре­жа­та се из­ряз­ва от­вор, та­ка че слу­чай­но по­пад­на­ли лис­та да се от­веж­дат в тръ­ба­та, а не след вре­ме да об­ра­зу­ват спи­ра­ща во­да­та та­па.

Цел­та е ув­ле­че­ни­те от во­да­та лис­та да се за­дър­жат вър­ху по­вър­х­ност­та на мре­жа­та и да не по­па­дат в улу­ка. След спи­ра­не на дъж­да те бър­зо из­съх­ват и вя­тъ­рът ги от­вя­ва. Та­ка мре­жа­та се са­мо­о­чис­т­ва и не се зат­лач­ва с лис­та. Прос­то, ев­ти­но и ефи­кас­но ре­ше­ние.

#безшевниулици #улуци #водосточнитръби #ремонтнаулуци

306 преглеждания

Строителни ремонти  professional

© 1884 by The Building Company. Всички права запазени.